Podmienky používania Loveet

 1. Prijatie podmienok používania.
  Vytvorením účtu na Loveete súhlasíte s dodržiavaním podmienok používania (ďalej len “zmluva”).
  Vyhradzujeme si právo na ďalšie zmeny v zmluve. V prípade používania služieb po vykonaných zmenách, vyslovujete súhlas s danými zmenami.
 2. Spôsobilosť na využívanie služieb.
  Pre úspešné vytvorenie účtu a využívanie služieb na Loveete musíte mať minimálne 18 rokov.
 3. Zodpovednosť.
  Máte zodpovednosť za uchovávanie svojich prihlasovacích údajov v tajnosti a takisto aj za všetky aktivity spojené s týmto účtom.
 4. Zmena v poskytovaní služieb prípadne ukončenie.
  Vyhradzujeme si právo na zmenu, doplnenie prípadne odstránenie funkcií a služieb na Loveete.
 5. Zodpovednosť pri využívaní služieb.
  Loveet nenesie žiadnu zodpovednosť za chovanie užívateľov pri využívaní poskytnutých služieb.
  Za uverejnený obsah je zodpovedný výlučne užívateľ, ktorý takýto obsah publikoval.
 6. Udelené práva.
  Loveet Vám udeľuje neprenosnú, osobnú, celosvetovú licenciu k používaniu služieb. Vytvorením účtu súhlasíte, že:
  • používanie účtu na komerčné účely je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom
  • reprodukovať, modifikovať obrázky a akýkoľvek iný materiál podliehajúci duševnému vlastníctvu nie Vášmu, je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom
  • je zakázané používať služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť, poškodiť služby, servery a siete spojené so službou
  • je zakázané podporovať činnosť, ktorá porušuje túto zmluvu
 7. Práva, ktoré udeľujete Loveetu.
  Vytvorením účtu udeľujete spoločnosti Loveet bezplatnú, celosvetovú, prenosnú licenciu na zhromažďovanie, reprodukovanie, ukladanie a upravovanie informácií, ktoré ste sprístupnili. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek obsah, ktorý umiestnite do služby, môže byť zobrazený inými užívateľmi.
  Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré ste poskytli vo vašom účte sú presné a pravdivé a zároveň disponujete právom na ich zverejnenie.
  Súhlasíte s tým, že môžeme kontrolovať akýkoľvek obsah, ktorý ste poskytli v službe. Zároveň môžeme z časti alebo úplne obsah, ktorý podľa nás poškodzuje dobré meno služby alebo túto zmluvu, odstrániť.
  Vyhradzujeme si právo na zrušenie účtu v prípade, ak by došlo k porušeniu tejto zmluvy, k poškodzovaniu dobrého mena, k zneužitiu služieb, k nezákonnému alebo k nevhodnému chovaniu vrátane komunikácie pri a mimo používania služieb.
 8. Pravidlá používania.
  Súhlasíte, že nebudete:
  • používať službu na škodlivé, nezákonné účely a účely, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou
  • vydávať sa za inú osobu
  • nikoho obťažovať, týrať, zastrašovať a ohovárať
  • zverejňovať obsah, ktorý je pornografický, podnecujúci násilie, propagujúci rasizmus, porušujúci niekoho práva
  • od iných užívateľov získavať osobné identifikačné informácie pre komerčné alebo nezákonné účely, alebo šíriť osobné informácie iných užívateľov bez ich súhlasu
  • spravovať viac ako jeden účet, používať účet iného užívateľa, alebo zdielať účet s iným užívateľom
 9. Obmedzenie zodpovednosti.
  V maximálnom rozsahu, ktorý je povolený príslušným zákonom nenesie spoločnosť Loveet alebo poskytovatelia služieb zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo trestné škody, vrátane straty zisku, straty dát, vzniknutých priamo alebo nepriamo; alebo vyplývajúce z vášho prístupu, používania alebo nemožnosti prístupu alebo používania služby; alebo neoprávneného prístupu, použitia alebo zmeny Vášho obsahu.
 10. Odškodnenie z Vašej strany.
  Súhlasíte, v rozsahu ktorý je povolený príslušným zákonom, že odškodníte spoločnosť Loveet za vzniknuté náklady, záväzky, výdavky, straty, poplatky, právne zastúpenie, vyplývajúce z Vášho používania služieb, ktoré boli v rozpore s touto zmluvou.